PIM1205

From Project Interactieve Media

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Week 3)
(Week 3)
Line 12: Line 12:
* [http://www.few.vu.nl/~jcn540/Opdracht3/Assignment%203.pdf Assignment 1 and 2]
* [http://www.few.vu.nl/~jcn540/Opdracht3/Assignment%203.pdf Assignment 1 and 2]
* [http://www.few.vu.nl/~jcn540/Opdracht3/Concept%20Description%20A3.pdf Assignment 3]
* [http://www.few.vu.nl/~jcn540/Opdracht3/Concept%20Description%20A3.pdf Assignment 3]
-
* [http://www.few.vu.nl/~jcn540/Testing/ximpel30_basic/ximpelApp-online.html Alvast wat assets in XIMPEL]
+
* [http://www.few.vu.nl/~jcn540/Testing/ximpel30_basic/ximpelApp-online.html Deze assets verwijderd vanwege ruimtegebrek.]
Reviews
Reviews
* [http://student.vu.nl/~avg330/Assignment%203/PeerReviewGroep5DoorLohiGroep6.pdf Peer review week 3 door Lohi team 6]
* [http://student.vu.nl/~avg330/Assignment%203/PeerReviewGroep5DoorLohiGroep6.pdf Peer review week 3 door Lohi team 6]

Revision as of 09:37, 27 June 2012

Contents

Week 1

Week 2

Week 3

Reviews

Week 4

Peer review (Groep 4)

Personal tools