Verslag 17 januari 2012

From VPR

Jump to: navigation, search

Contents

Notulen vakwerkgroepvergadering dinsdag 17 januari 2012

Aanwezig: Herbert, Mark, Marieke, Caroline, Renske, Erik, Spyros en Ronald

Afwezig:


Inventarisatie agendapunten:

o Actiepunten vorige keer

o Mededeling m.b.t. aansluiting

o Wetenschapscommunicatie- overzicht aandachtsgebieden

o Bachelor voorlichtingsdag 11 februari: docenten/studenten INF, Materialen, Locaties

o Update situatie Peter van Lith

o Opzetten Masterclass IMM

o Borrel


  • Renske toont VHTO blad over vrouwen en ICT waarin o.a . foto staat van Natalie van der Wal. Renske kijkt of de info digitaal beschikbaar is, voor op de website.
  • Er is een mail rondgestuurd over LI op middelbare school waar UvA bij stond, wat VU moest zijn. Het betreft een nieuwe school in Amsterdam waar LI het meest favoriete vak is (2x20 leerlingen). Echter op de website komt het vak niet LI-achtig over. Ze kiezen concept-context benadering. Keuze richting de mens. Het vak wordt goed ontvangen door de leerlingen en ze hebben een leuke docent. Wie weet wat we hier nog mee kunnen doen.


Actiepunten

  • Het certificaat voor Terry van Walen ligt ter tekening bij Guido van ’t Noordende en wordt terug gestuurd naar Caroline;
  • De rest van de actiepunten volgen komende week. We konden niet op de wiki komen tijdens de vergadering;
  • Android seminar: de upinventor is gecheckt. Het kan alleen op de google server gedaan worden. De komende tutorial moet uitgesteld worden omdat we het niet op een eigen server gaan doen. Het is nu niet geschikt om in een klas te gebruiken. Spyros houdt ons op de hoogte van ontwikkelingen.
  • Herbert zou vandaag spreken met UvA over outreach en deze afspraak is niet door gegaan.


Mededeling m.b.t. aansluiting

  • Renske: in de financiering gaat van alles veranderen. Agnes gaat over het beleid, het beleid is in een vergevorderd stadium. Per vakwerkgroep kunnen we minimaal 3 activiteiten ( bijv. Masterclasses, sciencelab) gefinancierd doen voor de bovenbouw (5 en 6 VWO). Dit wordt door Agnes eerst besproken met Herbert en Guus. De pot met geld wordt steeds kleiner. Wordt vervolgd.

Ronald en Erik hebben gesproken over iets ontwikkelen voor IMM, bijvoorbeeld een Masterclass.

  • Bij een Masterclass heb je als het goed is geïnteresseerde leerlingen, maar wel vaak weinig. Hoe bereikt de info de leerlingen? De informatie verdwijnt nu in de postvakken van hun docenten.

o Op bachelorvoorlichtingsdagen spreken over de masterclasses?

o Via facebook contact zoeken?


Wetenschapscommunicatie- overzicht aandachtsgebieden

Afdeling Sociale Wetenschappen heeft een lijst samengesteld met trefwoorden en daarachter de naam van de betreffende onderzoeker. Zodat er sneller verbinding mogelijk is tussen journalist en de juiste wetenschapper.

o Is het een idee om een aantal van onze onderzoekers op perstraining te sturen?

o Is het een idee om een lijst met tips & tricks samen te stellen: Do’s en Don’ts. Erik gaat dit met Renske voorbereiden. Ze gaan tips vragen bij Guus en Frank van Harmelen. De tips komen op de wiki.


Bachelor voorlichtingsdag 11 februari

o docenten/studenten INF gezocht. Erik heeft 5 reacties van IMM gekregen. LI heeft ook genoeg aanmeldingen voor de Bachelordag geleverd. Erik zal bij STORM langs gaan. Herbert polst begin komende week in de collegezaal. Op het stafconvent deze vrijdag wordt even gemeld dat we studenten zoeken. Marieke gaat navraag doen bij Tessel Boogaart, zij is student Informatica en eager. Erik mailt Marieke de tijden op 11 februari.

o Materialen: grote schermen nodig: Het scherm van Maarten van Steen kan op laptop. Evt. afstemmen met Judith over het bestellen van schermen. Mariekebiedt haar scherm te leen aan. Boeken? De stand visueel aantrekkelijk maken voor Informatica. Mark Hoogendoorn heeft robot. De nieuwe video’s van de 3 opleidingen worden daar gepresenteerd. Spyros kan snsors meenemen: de mensen dragen dan sensoren en een visualisatie wordt dan op het scherm getoond. Maarten kan uitleg geven aan de scholieren. Het intertainlab gaat niet gebruikt worden. Spyros kan een demonstratie geven over privat <-> public key, van afdeling security. Erik en Spyros gaan een box kopen. Ronald heeft hier tekening van. Herbert: lock picking; volgende keer misschien. IMM; Dan Brickley heeft remote controls; mogelijk video’s. Marieke vraagt het na op haar afdeling. De scholieren iets te eten/drinken meegeven? Erik doet de presentatie van IMM; hij zal de slides op de wiki zetten. Spyros: netlogo; change code + evolutionary behaviour. Marieke van de Heuvbel heeft model ontwikkeld om brand in een school te simuleren.

o Locatie: IMM en Informatica staan deze keer naast elkaar met de stand. Daar zijn we wel tevreden over.


Update situatie Peter van Lith

Herbert heeft gesproken met Maarten: er is niets aan te veranderen, Peter moest weg vanwege zijn leeftijd. Diverse activiteiten heeft Peter opgezet en wat nu?: - Pervasive computing practical: kunnen studenten hier iets overnemen? Peter van Lith wil vrijwillig hier een rol spelen;

- NLT steunpunt robotica: gaat wellicht overgenomen worden door robocop junior, de foundation van Peter. Hij zal de vragen binnen krijgen en het moet naar iemand van de VU geofrwarded worden.

- Herman Wesseling en Amstelveen college: Guszti heeft daar iets opgezet. Peter wil graag dat het gecontinueerd wordt, maar hoe? De studentassistenten van Natalia Silvis kunnen niet op de geplande dagen. Erik: het Wesseling gaan we correct beëindigen. Peter van Lith zal erbij zijn. Het Amstelveen college zal door Peter gedaan worden onder de vlag van zijn eigen bedrijfje. Dus geen PR voor de VU meer hier. Peter heeft gesproken met een journalist van de Automatiseringsgids. Komt volgende maand in de Automatiseringsgids.


Opzetten Masterclass IMM

Studenten IMM komen van verschillende gebieden.

- Media verrijking

- Woordentikkertje

Ronald gaat kijken hoe een masterclass te organiseren. Hoe bereik je de scholieren? Onder welke noemer biedt je het aan? Zijn de ervaringen met Masterclasses universeel slecht? Er is geen volle Masterclass geweest. Alleen technisch AI Masterclass ging in het begin goed. Scholieren bereiken: - flyer rondgestuurd aan VWO docenten; - website VU - Facebook? Erik wil de middelbare scholieren online bereiken: scholieren.com? Er zijn geen IMM docenten op middelbare scholen, dus hoe bereik je scholieren?Op een bachelordag komen ongeveer 150 scholieren, misschien krijgen we enig respons uit deze scholieren? Herbert: zelfs populaire zaken als computercrime bij LI heeft weinig reacties. We gaan voor een Masterclass IMM en als er weinig scholieren op af komen, dan maken we er een sciencelab van of een tutorial. Het geringe aantal scholieren heeft ook te maken met de tijdsinvestering.

19 maart: computercrime staat in Herbert’s agenda. De zlaen zijn geregeld. Ronald is er misschien niet bij; hij zal de docenten op tijd mailen. De 25 usb sticks zijn klaar en worden door Ronald en iemand van systeembeheer getest in de week ervoor. Remco Vermeulen wil zich gaan bezig houden met aansluitingsactiviteiten.

Borrel

volgende week: 24 jan hebben we na ons overleg in de Basket een borrel. Caroline zal informeren of de basket wel open is. Caroline heeft inmiddels gereserveerd in de basket.

Personal tools